Marathonklaverjassen
Als het om klaverjassen gaat!

Spelregels NKU Rotterdams systeem

Reglement Klaverjassen Rotterdams Systeem - Spelregels voor het klaverjassen op de speeltafel

De gevers schudt de kaarten minimaal drie keer. De tegenpartij is verplicht af te nemen. Hierbij dient men minimaal 3 kaarten van de stapel te nemen. Het delen van de kaarten geschiedt in de volgorde 3-2-3. Tijdens het geven laat ieder zijn kaarten op tafel liggen! Slechts diegene die aan de beurt is om troef te maken, mag zijn kaarten opnemen.
De gever is de eerste speler. Hij mag slechts mededelen: “ik speel” of “ik pas”. Bij “ik speel” dient de troeffiguur aan de mededeling te worden toegevoegd. Herstel is hierna niet mogelijk! Wanneer de gever past, dan moet de speler links van de gever mededeling doen of hij speelt of past. Past ook de tweede speler, dan is de beurt aan de derde speler. Past ook de derde speler, dan is tenslotte de vierde speler aan de beurt. Wanneer alle spelers gepast hebben is de gever verplicht tot spelen. Hij moet dit dan doen met de vermelding van de troeffiguur. In alle gevallen komt de speler links van de gever als eerste uit. Indien iemand voor zijn beurt uitkomt of een kaart te vroeg speelt is deze kaart een strafkaart.

Roem wordt geschreven als de volgende samenstelling op tafel ligt:
 
3 opeenvolgende kaarten van dezelfde figuur  is  20 roem
 Heer + vrouw van de troef (stuk)   is  20 roem
 Aas + heer + vrouw van de troef   is 40 roem
 Heer + vrouw + boer van de troef   is 40 roem
 4 opeenvolgende kaarten van dezelfde figuur  is 50 roem
 Tien + Boer + Vrouw + Heer van de troef  is 70 roem
 Boer + Vrouw + Heer + Aas van de troef  is 70 roem
 4 gelijke kaarten (van 7 t/m Aas)   is 100 roem 

Beetgaan (nat) is voor de tegenpartij 162 punten + de door beide partijen gemaakte roem.
ALLE ROEM DIENT IN CIJFERS TE WORDEN GESCHREVEN, GEEN STREEPJES OF EEN V.
Roem moet worden gemeld voordat de slag, waarin deze is gevallen, is gedekt. Ook de tegenpartij is bevoegd roem te melden.

Een Pit is 162 punten + de gemaakte roem + 100 bonuspunten. Een zogenaamde “tegenpit” is gewoon nat (beet).
Indien de tegenpartij geen punten heeft gehaald dient u de reden te noteren, Pit, Verzaken, of  Nat volledig geschreven.
Verzaken is voor de tegenpartij (dus beide spelers) 162 punten + 100 strafpunten + de door beide partijen, tot het moment van verzaken, gemaakte roem. De verzakende partij (dus beide spelers) krijgt 0 punten. Straf- en Bonuspunten dient men bij de roem te schrijven. 

Voordat er gespeeld wordt moet elke speler zijn kaarten tellen. Blijkt dat een speler tijdens het spel een kaart te kort komt, terwijl de overige spelers een gelijk aantal kaarten hebben, wordt hij/zij gestraft zijnde verzaken. In alle overige situaties wordt het spel opnieuw gespeeld.

Bij het constateren van het verzaken voordat de slag is gedekt, is herstel mogelijk, maar wordt de getoonde kaart een strafkaart, die open op tafel moet blijven liggen. Wanneer de gestrafte speler aan de beurt is om een kaart bij te spelen, moet de speler links van de strafkaart zeggen of de strafkaart al of niet bijgespeeld moet worden. Als het bijspelen een eventuele verzaking tot gevolgd zou hebben, dan mag de strafkaart niet worden bijgespeeld.
Een slag welke gedekt is, mag niet meer worden ingezien. Een slag moet eerst gedekt zijn voordat er een andere kaart gespeeld mag worden, wordt er toch een kaart gespeeld dan wordt de slag als gedekt beschouwd. Men is verplicht het gehele spel uit te spelen, uitgezonderd bij verzaken.

Indien er een koppel uitgeloot moet worden, dan ontvangt dit koppel 1600 punten.
Iedere deelnemer aan dit toernooi of kampioenschap is verplicht zich aan dit wedstrijdreglement te houden.

Bij eventuele moeilijkheden dient direct de wedstrijdleiding te worden geraadpleegd.


E-mailen